Algemene Voorwaarden

Zonwering is niet bedoeld als wind- of regenscherm!
Harde wind, neerslag en sneeuw kunnen uw zonwering ernstig beschadigen.
Elektronische zon/wind/regen besturingen zijn slechts een hulp middel en geven geen optimale bescherming tegen de weersinvloeden en geven derhalve geen recht op reclamaties.

Algemene voorwaarden van Markiezen Ede

01 Toepasselijkheid

01.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen met Markiezen Ede en met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

01.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door Markiezen Ede niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

01.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden Markiezen Ede slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

01.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Markiezen Ede gevestigd aan de Trompstraat 7, 6712 DM  Ede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70754357
Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Markiezen Ede een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Markiezen Ede een aanbod daartoe heeft ontvangen.
Product: alle door Markiezen Ede verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot veranda’s, binnen- en buiten zonwering & horren.
Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

02 Aanbiedingen

02.1 Alle aanbiedingen van Markiezen Ede zijn vrijblijvend.

02.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van Markiezen Ede zijn eerst na schriftelijke of elektronische aanvaarding voor Markiezen Ede bindend.

03 Levering

03.1 Alle producten van Markiezen Ede worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.

03.2 Markiezen Ede heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

03.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

03.4 Overschrijding van leveringstermijnen door Markiezen Ede geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.

03.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.

03.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is Markiezen Ede voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, dan wel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

03.7 Markiezen Ede is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens Markiezen Ede ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

04 Eigendomsvoorbehoud

04.1 De door Markiezen Ede aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Markiezen Ede totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

04.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Markiezen Ede, is Markiezen Ede gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
Wederpartij staat Markiezen Ede toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

04.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

05 Prijzen en betalingscondities

05.1 Facturen van Markiezen Ede dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.

05.2 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.

05.3 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

05.4 Al hetgeen de wederpartij aan Markiezen Ede is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, dan wel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

05.5 Markiezen Ede is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

05.6 Markiezen Ede kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

06 Reclames

06.1 Reclames ten aanzien van de door Markiezen Ede geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan . Markiezen Ede te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.

06.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens Markiezen Ede evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.

06.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

07 Aansprakelijkheid

07.1 In geval van gegronde reclame is Markiezen Ede slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke/defecte goederen, dan wel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door Markiezen Ede zijn terugontvangen, zulks ter keuze van Markiezen Ede en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die hieruit voortvloeien of zijn ontstaan door defecte goederen.

07.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Markiezen Ede voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten. Niet voor vergoeding in aanmerking komen alle schade anders dan schade aan het product.

08 Overmacht

08.1 Van overmacht aan de zijde van Markiezen Ede is sprake, indien Markiezen Ede na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van Markiezen Ede als bij derden van wie Markiezen Ede . de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van Markiezen Ede ontstaan.

08.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Markiezen Ede door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

08.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaan making van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

09 Ontbinding

09.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Markiezen Ede rustende verplichting is Markiezen Ede gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door Markiezen Ede geleden c.q. te lijden schade.

10 Toepasselijk recht en forum

10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Markiezen Ede hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van Markiezen Ede.

11 Garantie

Art. 11. 1. Behoudens andere afspraken tussen partijen, staan wij na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, welke als volgt is opgedeeld:

a)  drie jaar fabrieksgarantie op buitenzonweringen, zoals rolluiken, screens, markiezen, valschermen, zonneschermen, rolhekken en schuifhekken.

 b)   één jaar fabrieksgarantie op binnenzonweringen;

 c)  drie jaar fabrieksgarantie op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a. en b. genoemde   producten met uitzondering van de elektronische besturings- en bedieningscomponenten waarvoor een garantie van zes maanden geldt;

d) drie maanden garantie op de montage van de producten bij een juiste gebruik. Bij oplevering wordt gecontroleerd op de juistheid van de bevestiging. Markiezen Ede zal het werk goed, deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

e) voor de niet met namen genoemde productsoorten wordt alleen een garantie verstrekt voor zover ook door de fabrikant garantie op haar producten wordt afgegeven;

f) er zit geen garantie op bandopwinders en koordopwinders. Deze dienen direct bij ontvangst door de wederpartij op de juiste werking te worden gecontroleerd. 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit de

11.2  In de volgende gevallen wordt geen garantie gegeven:

a) zodra gebreken het gevolg zijn van: 

*normale slijtage; 

*onoordeelkundig gebruik; 

*niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

*installatie, montage, wijziging of reparatie door de wederpartij of door derden. 

b) op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de wederpartij   zijn voorgeschreven of namens hem/haar zijn aangeleverd. 

c) op het keuren en/of repareren van zaken. 

11.3 De wederpartij wordt op onderstaande producteigenschappen geattendeerd en kan hieromtrent derhalve niet reclameren: 

a) knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er       mogelijkerwijs uit als vervuilde strepen; 

b) in de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben welke zich onder andere kunnen uiten in een wafel- en visgraatpatroon. 

Bij alle doeken is rimpelvorming geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm worden hierdoor negatief beïnvloed.

12 Montage

 Art. 12. 1. Wij zullen het werk goed, deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.Waar Markiezen Ede ten hoogste 3 maanden garantie geeft bij en juiste gebruik.

2. Bij het boren in een gevel, wand of plafond bestaat altijd een risico op beschadigingen. Dit risico komt voor rekening van de wederpartij en daarvoor zijn wij niet aansprakelijk.

3. In geval van montage worden de producten en (de wijze van) montage na het afronden van de werkzaamheden opgeleverd. Eventuele zichtbare gebreken en/of beschadigingen dienen in dat geval direct bij de monteur gereclameerd te worden. Na de afronding van de werkzaamheden kan er niet meer op zichtbare en/of waarneembare gebreken en/of beschadigingen gereclameerd worden door de wederpartij en worden de producten en werkzaamheden geacht in goede staat te zijn opgeleverd. Het is aan de wederpartij om ervoor te zorgen, dat de werkzaamheden direct na het afronden worden gecontroleerd, zodat eventuele gebreken direct kunnen worden opgelost. De wederpartij is er dan ook zelf verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is, die in staat is de werkzaamheden en (de werking van) de producten te controleren.